Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rynkowym

Wstęp 2

Rozdział I Rola pracowników w realizacji strategii przedsiębiorstwa rynkowego 4
1.1. Ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarowania zasobów ludzkich 4
1.2. Rola motywacji w działaniach pracowników 6
1.3. Motywacja we współczesnych koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi 11

Rozdział II Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 23
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 23
2.2. Wielkość i struktura zatrudnienia 30
2.3. Struktura organizacyjna zarządzania ludźmi 36

Rozdział III Motywacje ekonomiczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 42
3.1. Motywacyjne funkcje płac stałych i zmiennych 44
3.2. Pozapłacowe motywacje ekonomiczne 53

Rozdział IV Pozaekonomiczne metody motywowania w przedsiębiorstwie Zakłady Usługowe „Centrum – Usługa” 60
4.1. Integracja pracowników z celami i strategią firmy 60
4.2. Aktywne formy zatrudnienia 71

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 84
Załączniki 85