Rola podatków Pit i Cit w tworzeniu dochodów państwa

Wstęp 2
Rozdział I. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce 4
1. Rola państwa w gospodarce 4
2. Funkcje finansów publicznych 9
3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 12
4. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych 18
Rozdział II. Funkcje systemu podatkowego 27
2.1. Wytyczne budowy systemu podatkowego 27
2.2. Granice opodatkowania 36
2.3. Funkcje systemu podatkowego 40
2.4. Przesłanki kształtowania polskiej polityki podatkowej 48
Rozdział III. Państwowe podatki bezpośrednie 53
3.1. Charakter i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych 53
3.2. Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 63
3.3. Charakter i konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych 67
3.4. Technika poboru podatku dochodowego od osób prawnych 77
Rozdział IV. Analiza opodatkowania dochodu osób fizycznych i prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 83
4.1. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych wybranych krajów Unii Europejskiej 83
4.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 90
4.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 98
4.4. Wnioski 105
Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel 117