Rola biblioteki w kształtowaniu zainteresowań

nieskończona praca dyplomowa

materiał składa się z trzech rozdziałów i kwestionariusza ankiety – w nim część skierowana do uczniów i osobna dla nauczycieli

Rozdział I. Zainteresowania czytelnicze w poszczególnych fazach rozwoju uczniów szkoły podstawowej 1
1.1. Pojęcie rozwoju czytelniczego 1
1.2. Ewolucja zainteresowań czytelniczych wraz z rozwojem indywidualnym 5
1.3. Biblioteka jako wsparcie rozwoju czytelniczego 9
Rozdział II. Funkcja i rola współczesnej biblioteki
2.1. Charakterystyka biblioteki we współczesnym szkolnictwie podstawowym
2.2. Role i zadania biblioteki w procesie dydaktycznym szkoły
2.3. Ścieżka czytelniczo-medialna
Rozdział III. Metodologia badań
3.1.Cel i przedmiot badań
3.2.Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3.Metoda, technika i narzędzia badawcze
3.4.Organizacja i teren badań
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych