Rezerwy bilansowe a ocena rentowności przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
Znaczenie oceny rentowności przedsiębiorstwa w zarządzaniu jego działalnością 5
I.1. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
I.2. Analiza sprawozdawczości finansowej podstawą oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa 9
I.2.1. Analiza bilansu 9
I.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 11
I.2.3. Analiza cash – flow 12
I.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 13
I.3.1. Księgowa stopa zwrotu 13
I.3.2. Analiza rentowności netto 15
I.3.3. Wykorzystanie analizy rentowności w decyzjach zarządczych przedsiębiorstw 18
ROZDZIAŁ II
Struktura majątku przedsiębiorstwa i jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa 20
II.1. Metody poznawcze rachunkowości 20
II.2.1. Aktywa i ich struktura 24
II.2.2. Pasywa i ich struktura 32
Rozdział III
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 39
III.1. Identyfikacja kosztów przedsiębiorstwa 39
III.2. Klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa 44
III.2.1. Klasyfikacje szczegółowe 45
III.2.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie 51
III.3. Zasady ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie 52
III.4. Rozliczanie kosztów w czasie 56
Rozdział IV
IDENTYFIKACJA REZERW BILANSOWYCH W KOSZTACH PRZEDSIĘBIORSTWA 58
IV.1. Definicja rezerw bilansowych 58
IV.2.Ewidencja rezerw bilansowych 63
IV.2.1.Zasady prawidłowej rachunkowości 63
IV.2.2.Zasady ewidencji rezerw bilansowych 67
IV.3. Klasyfikacje rezerw bilansowych 73
Rozdział V
REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH I ICH WPŁYW NA KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA 77
V.1. Rezerwy kosztów pracy w rachunkowości zasobów ludzkich 77
V.2. Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 81
V.3. Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze 87
Rozdział VI
REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO I ICH WPŁYW NA KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA 91
VI.1. Istota odroczonego podatku dochodowego 91
VI.2.Przyczyny powstawania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96
VI.3. Ewidencja rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103
Rozdział VII
REZERWY BILANSOWE A OCENA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO COMPUTER 106
VI.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego COMPUTER 106
VI.2 Analiza dynamiki i struktury bilansowych rezerw przedsiębiorstwa 108
ZAKOŃCZENIE 117
BIBLIOGRAFIA 120
SPIS TABEL 124
SPIS RYSUNKÓW 125