Realizacja funkcji personalnej na przykładzie małej firmy rodzinnej

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka personalna w ujęciu teoretycznym 5
1. Definicja i istota funkcji personalnej 5
2. Ewolucja funkcji personalnej 9
3. Modele polityki personalnej 13
4. Uwarunkowania polityki kadrowej 19

Rozdział II. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 26
1. Planowanie kadr i strategia personalna 26
2. Pracownik firmy – pozycja faktyczna i moralno prawna 28
3. Źródła naboru personelu – nabór zewnętrzny i wewnętrzny 29
4. Etapy rekrutacji i selekcji 31
5. Motywacja oraz metody oceny i wynagradzania pracowników 34
6. Doskonalenie i rozwój 39
7. Stanowiska kierownicze w małej firmie rodzinnej 44

Rozdział III. Założenia i metody badawcze 47
1. Teren badań 47
2. Cel badań 49
3. Problem badawczy i narzędzia badawcze 50
4. Hipoteza badawcza 52
5. Metody i narzędzia badawcze 53
6. Charakterystyka badanych osób oraz prezentacja wyników badań 55

Rozdział IV. Realizacja funkcji personalnej w DH XXX s.j. 70
1. Polityka personalna firmy 70
2. Znaczenie zasobów ludzkich w firmie 74
3. Efekty wdrożenia w firmie strategii personalnej 76
4. Propozycje usprawnień działania systemu funkcji personalnej 79

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis wykresów 93
Aneks 94