Przepływy siły roboczej jako element negocjacji z Unią Europejską

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SIŁY ROBOCZEJ  W REGULACJACH UE DO TRAKTATU Z MAASTRICHT. 4
1.1. Czynniki kształtujące międzynarodowy rynek pracy 4
1.2. Międzynarodowe przepływy siły roboczej 6
1.3. Budowa jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 10
1.3.1. Swobodny przepływ towarów 13
1.3.2. Swobodny przepływ usług 13
1.3.3. Swoboda przepływu osób 14
1.3.4. Swoboda przepływu kapitału i płatności 18
1.4. Ochrona zatrudnienia 19
ROZDZIAŁ II.  PROBLEMY PRZEPŁYWÓW SIŁ ROBOCZYCH W ŚWIETLE TRAKTATU Z MAASTRICHT I ICH ZNACZENIE DLA NEGOCJACJI POLSKICH O CZŁONKOSTWO W UE 24
2.1. Ustalenie Traktatu w Maastricht. 24
2.2. Przepływ siły roboczej z Polski na tle Układu z 1991 roku. 33
2.3. Bariery organizacyjne, prawne i finansowe 40
2.4. Przedmiot negocjacji z Unią Europejską 45
2.5. Polski kodeks pracy a wymogi UE 48
ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWIĄZAŃ PRZEPŁYWU SIŁY ROBOCZEJ W RAMACH UE. 51
3.1. Propozycje rozwiązań problemu przepływu siły roboczej w UE 51
3.2. Zwolnienia grupowe 52
3.3. Interwencja państwa na rynku pracy 56
Zakończenie 64
Bibliografia 67