Problemy harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE

Wstęp 2

Rozdział I. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości 4
1.1. Polskie prawo bilansowe 4
1.2. Dyrektywy europejskie 8
1.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 10
1.4. Krajowe Standardy Rachunkowości 14
1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Tworzenie ram konceptualnych dla sprawozdawczości finansowej 19
1.1. Pojęcie i geneza standaryzacji rachunkowości 19
1.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): ramy instytucjonalne i organizacyjne 22
1.3. Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP): ramy instytucjonalne i organizacyjne 24
1.4. Założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF i US GAAP 28
1.4.1. Zakres przedmiotowy i cele rachunkowości 28
1.4.2. Użytkownicy informacji i ich potrzeby informacyjne 30
1.4.3. Cechy jakościowe informacji finansowej 31
1.4.4. Składniki sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego 31
1.5. Założenia koncepcyjne MSSF a polskie prawo bilansowe 32

Rozdział III. Problematyka harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE w świetle MSR 16 34
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz aktywa niematerialne 34
1.2. Ujęcie początkowe środka trwałego 35
1.3. Późniejsze nakłady na środek trwały 37
1.4. Wycena po początkowym ujęciu 38
1.5. Amortyzacja składników rzeczowego majątku trwałego 40
1.6. Case study 41

Zakończenie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50