Problemy rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy X

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA 4
1.1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 4
1.2. Przedsiębiorczość internetowa 9
1.3. Wzbudzanie przedsiębiorczości 11
1.4. Innowacje w przedsiębiorstwie 17
1.5. Ryzyko przedsiębiorcy 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 30
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 41
4.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
ANEKS 58