Problemy emocjonalne wychowanków domów dziecka

Wstęp 2

Rozdział 1. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 4
1.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 4
1.2. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 11
1.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 13
1.3.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków 13
1.3.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 17
1.3.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 18
1.4. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 19
1.5. Specyfika problemów emocjonalnych dzieci 20

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych 23
2.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe 23
2.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 30
2.3. Charakterystyka terenu badań 34
2.4. Charakterystyka badanej grupy 36

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych 38
3.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 38
3.2. Charakterystyka problemów emocjonalnych w domu dziecka 41
3.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje 43
3.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 43
3.3.2. Sposoby radzenia sobie z problemami 44
3.3.3. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 45
3.3.4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu domów dziecka i ich skutki 47
3.4. Specyfika rozwoju i funkcjonowania dzieci wychowywanych w domu dziecka 48
3.4.1. Poczucie bezpieczeństwa 48
3.4.2. Percepcja rzeczywistości 51
3.5. Problemy emocjonalne wychowanków domu dziecka 53
3.5.1. Zadania rozwojowe dotyczące emocji w okresie dzieciństwa i dorastania 53
3.5.2. zagrożenia dla rozwoju emocjonalnego dzieci wychowywanych instytucjonalnie 56
3.5.3. Problemy i zakłócenia w rozwoju emocjonalnym dzieci z domów dziecka 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Aneks 65