Problem alternatywnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Ochrona środowiska i sposoby ograniczania emisji w energetyce 5
1.1. Metody pierwotne ograniczania emisji 5
1.1.1. Technika spalania 5
1.1.2. Wzbogacanie węgla 7
1.2. Metody wtórne ograniczania emisji 8
1.2.1. Odsiarczanie spalin 8
1.2.2. Odpylanie spalin 9
1.3. Zmniejszanie skutków emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej 10
1.4. Zobowiązania międzynarodowe w zakresie ograniczania emisji 10
1.5. Charakterystyka energetyki w Unii Europejskiej 11
1.5.1. Najważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej 11
1.5.2. Priorytety energetyczne Unii Europejskiej 18

Rozdział II. Alternatywne źródła energii – istota pojęcia 26
2.1. Energia słoneczna 26
2.2. Energia wodna 29
2.3. Energia morza 39
2.4. Energia wiatru 41

Rozdział III. Alternatywne źródła energii w krajach Unii Europejskiej 44
3.1. Alternatywne źródła energii i ochrona środowiska 44
3.1.1. Oszczędność energii poprzez racjonalne zużycie 44
3.1.2. Racjonalne wykorzystanie energii 47
3.1.3. Jednolity rynek energii 49
3.2. Program Altener jako innowacja w dziedzinie alternatywnych źródeł energii w Unii Europejskiej 50
3.3. Alternatywne źródła energii w Polsce 51
3.4. Prognozy i szanse rozwoju alternatywnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej 53

Zakończenie 64

Bibliografia 72

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Spis tabel 77

Wykaz skrótów i symboli 78