Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Wstęp 3

Rozdział I. Bank i jego funkcje 5
1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5
1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9
1.3. Bank i jego otoczenie 14
1.4. Funkcje banku 21

Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25
2.1. Istota kredytu 25
2.2. Kredyty inwestycyjne 28
2.3. Kredyty obrotowe 35
2.4. Bankowość inwestycyjna 40

Rozdział III. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 47
3.1. Rodzaje kredytów 47
3.1.1. Podział ze względu na okres kredytowania 47
3.1.2. Waluta udzielenia kredytu 48
3.1.3. Kredyty hipoteczne 50
3.1.4. Kredyty wekslowe 52
3.1.5. Inne rodzaje kredytów 54
3.2. Warunki udzielania kredytów 56
3.2.1. Selekcja klientów dzięki procedurom kredytowym oraz ich segmentacja 56
3.2.2. Instrukcje kredytowe 57
3.2.3. Skład procedur kredytowych 58
3.2.4. Ocena zdolności kredytowej 60

Rozdział IV. Zabezpieczenie kredytów – ustalenie formy zabezpieczenia kredytów 67
4.1. Zabezpieczenia osobiste 67
4.1.1. Poręczenia według prawa cywilnego 67
4.1.2. Weksel własny in blanco 68
4.1.3. Poręczenie wekslowe 69
4.1.4. Przelew wierzytelności 71
4.1.5. Gwarancja bankowa 71
4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 73
4.2.1. Kaucja 73
4.2.2. Blokada środków pieniężnych 74
4.2.3. Zastaw 74
4.2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 77
4.2.5. Hipoteka 78

Załączniki 81
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków i tabel 93