Polityka włączenia społecznego Unii Europejskiej na przykładzie osób niepełnosprawnych

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7
1.1. Definicja „niepełnosprawności” w krajach Unii Europejskiej 7
1.2. Charakterystyka niepełnosprawności w Unii Europejskiej 12
1.3. Geneza działalności Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 14
1.3.1. Organizacje Międzynarodowe oddziałujące na politykę Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych 14
1.3.2. Wydarzenia na drodze polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych 18
1.3.3. Deklaracja Madrycka 22
1.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30
1.4.1. Europejczycy o integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 30
1.4.2. Tworzenie Europy bez barier 33
1.4.3. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 35
1.5. Rok 2003 – Rokiem Niepełnosprawnych 36
1.5.1. Cele Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 36
1.5.2. Deklaracja Madrycka a Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 38
1.5.3. Promocja wartości Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych? 40
1.5.4. Zadania stojące przed władzami publicznymi w trakcie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 43
1.6. Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej 55
1.6.1. Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej 57

ROZDZIAŁ II. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 59
2.1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych w Polsce 59
2.2. Regulacje prawne kwestii osób niepełnosprawnych 62
2.3. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacje non – profit 70
2.4. Sposoby rozwiązywania kwestii osób niepełnosprawnych 74

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 86
3.1. Europejski Fundusz Społeczny 87
3.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91
3.3. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 92
3.4. ”Partner 2006”– wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 98

ZAKOŃCZENIE 102

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL 108

SPIS WYKRESÓW 109