Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział І. Polityka regionalna Unii Europejskiej 4
1. Pojęcie regionu i definicja polityki regionalnej 4
2. Zasady i cele polityki regionalnej UE 17
3. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej 24
4. Inicjatywy Wspólnotowe 26
5. Reforma Funduszy Strukturalnych – „Agenda 2000 31
Rozdział II. Rozwój polityki regionalnej w Polsce 38
1. Dostosowanie polityki regionalnej w Polsce do standardów europejskich 38
2. Polska polityka regionalna 41
3. Podstawy instytucjonalne polityki regionalnej 52
Rozdział III. Regiony Polski w świetle wyzwań integracyjnych 61
1. Programy przedakcesyjne 61
2. Kryteria podziału środków na wspieranie rozwoju regionalnego 65
3. Środki przedakcesyjne i ich rozdysponowanie 71
4. Transfery finansowe do Polski 78
5. Zagrożenia sprawnej absorpcji środków europejskich 83
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95