Płynność i rentowność przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie kapitału obrotowego 4
1.2. Krążenie kapitału obrotowego 6
1.3. Struktura kapitału obrotowego 9
1.4. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym 15
1.5. Cykl konwersji gotówki 19
Rozdział II. Płynność finansowa i metodyka jej pomiaru 23
2.1. Ruch okrężny pieniądza i przemieszczanie się wartości rzeczowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Pojęcie płynności finansowej oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.3. Kierunki kompleksowej analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 32
2.1.1. Statyczna analiza płynności finansowej 33
2.1.2. Dynamiczne metody pomiaru płynności finansowej 35
Rozdział III. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 43
3.1. Rola i funkcje analizy finansowej w przedsiębiorstwie 43
3.2. Podstawowe mierniki analizy firmy 48
3.3. Kierunki pomiaru rentowności 52
3.3.1. Badanie związków przyczynowo – skutkowych 52
3.3.2. Analiza efektu dźwigni finansowej 54
3.3.3. Analiza wyniku finansowego 56
3.4. Wskaźniki rentowności 58
Rozdział IV. Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa „X” 69
4.1. Historia powstania 69
4.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 69
4.3. Analiza płynności finansowej 71
4.4. Analiza rentowności 75
4.5. Wyniki analizy płynności i rentowności 80
Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 85
Spis rysunków 86
Załączniki 87