Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Źródła analizy finansowej 4
1.1 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 9
1.2 Ocena przydatności rachunków zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 13
1.3 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20
1.4 Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty 25

Rozdział II. Metody oceny płynności finansowej 31
2.1 Statyczne metody oceny płynności finansowej 31
2.1.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 31
2.1.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.1.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 37
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 41
2.2.1 Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 45
2.3 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 52

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat płynności finansowej na przykładzie WILBO S.A. 57
3.1 Charakterystyka badanej firmy 57
3.2 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod statycznych 60
3.3 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod dynamicznych 66

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81
Załączniki 82