Planowanie, dokumentacja, ewidencja i analiza przychodów i wydatków

Wstęp 2
Rozdział I. Rola planu finansowego w działalności placówek oświatowych 4
1.1. Oświatowe jednostki budżetowe 4
1.2. Zasady sporządzania planu finansowego oświatowej jednostki budżetowej 9
1.3. Sprawozdawczość finansowa oświatowej jednostki budżetowej 14
Rozdział II. Planowanie i kontrola dochodów i wydatków w X 22
1.1. Zadania X w Koninie 22
1.2. Organizacja X w Koninie 25
1.3. Zadania działu księgowości X w Koninie 31
1.4. System księgowy X w Koninie 35
Rozdział III. Analiza planu finansowego X w Koninie 44
1.1. Dokumentacja sprawozdawcza X w Koninie 44
1.2. Planowanie dochodów i wydatków w X w Koninie 48
1.3. Dokumentacja wydatkowa środków finansowych X w Koninie 56
1.4. Analiza elementów planu finansowego X w Koninie 66
Rozdział V. Analiza realizacji planu finansowego w roku 2003 w X w Koninie 70
1.1. Analiza wykonania planu finansowego w roku 2011 70
1.2. Analiza realizacji planowanego budżetu w roku 2012 77
1.3. Wykonanie planu finansowego za rok 2013 84
Rozdział VI. Podsumowanie 90
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 105