Plan zarządzania wspólnotą Rypin

I. ANALIZA CELÓW I OCZEKIWAŃ WŁAŚCICIELI 3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 4
1. Stan prawny nieruchomości i status właścicieli. 4
2. Lokalizacja ogólna – oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 6
3. Lokalizacja szczegółowa 7
4. Opis i stan techniczny budynku i budowli. 7
5. Charakterystyka nieruchomości 12
6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
8. Określenie potrzeb remontowych. 15
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski. 18
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20
1. Określenie zasięgu rynku. 20
2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 20
3. Konkurencyjne nieruchomości. 21
4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
5. Podsumowanie i wnioski. 24
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 25
1. Przychody i koszty 25
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów. 29
3. Potencjalne źródła finansowania. 30
4. Określenie wartości nieruchomości. 30
5. Podsumowania i wnioski. 32
V. ANALIZA STRATEGICZNA 33
1. Mocne i słabe strony nieruchomości. 33
2. Określenie wariantów postępowania. 35
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA. 39
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 39
2. Wskazanie wariantu optymalnego 45
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU. 47
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE. 48