Optymalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – budowanie zaangażowania pracowników i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. ROZDZIAŁ. CZYNNIKI I UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI / WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDŹMI

1.1. Pojęcie oraz istota zasobów ludzkich, ich rola w organizacji
1.2. Istota oraz modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Kapitał ludzki oraz jego wpływ na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw
1.4. Kultura organizacyjna i jej wpływ na strategię zarządzania zasobami ludzkimi
1.5. Zaangażowanie pracowników w strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
1.6. Profesjonalne zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich. Przegląd najważniejszych narzędzi HR
2. Model kompetencyjny
3. System oceny (w tym ocena 360o)
4. System wynagrodzeń
5. Programy High Potentials
6. Plany sukcesji
7. System rozwoju pracowników
8. System rekrutacji
Korzyści rozwoju zasobów ludzkich

2. ROZDZIAŁ. CHARAKTERYSTYKA I ŚRODOWISKO BADAŃ – FIRMA X SP. Z O.O.

2.1. Analiza PEST – otoczenie badanej firmy
2.2. Firma X na świecie
2.3. Firma X w Polsce
2.4. Historia i zakres działalności
2.5. Kultura Organizacyjna
2.6. Struktura zatrudnienia i struktura organizacyjna
2.7. Analiza SWOT polityki kadrowej wraz z oceną kultury organizacyjnej
2.8. Dział personalny – lokalizacja i rola funkcji personalnej

3. ROZDZIAŁ. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE – PREZENTACJA WYNIKÓW, ANALIZA BADAWCZA
3.1. Metodologia badań
3.2. Dobór próby badawczej – charakterystyka respondentów
3.3. Wybrane elementy polityki personalnej firmy X w świetle badań wtórnych
3.3.1. Pozyskiwanie pracowników
3.3.2. Rozwój zasobów ludzkich
3.3.3. Zarządzanie wynagrodzeniami
3.3.4. Ocena kresowa
3.3.5. Talent management
3.3.6. profesjonalne programy wspomagające ZZL
3.4. Wyniki badań ankietowych i interpretacja wyników badan i ich analiza
3.5. Wyniki przeprowadzonych wywiadów
3.6. Ocena SZZL w firmie X w oparciu o model Guesta, SWOT , Akerman, Zaangażowanie – model Waltona
3.7. Wnioski końcowe z badań – podsumowanie
3.8. Wskazówki dla firmy w zakresie zmian zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej

Bibliografia
Spis Rysunków
Spis Tabel