Organizacja i zadania Izby Skarbowej

praca dyplomowa z administracji

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3
1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3
1.2. Ustrój administracji skarbowej 12
Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22
2.1. Funkcja nadzoru 27
2.2. Orzecznictwo 29
2.3. Funkcja obsługi jednostki 32
Rozdział 3. Organizacja Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.1. Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.2. Architektura struktury i katalog komórek modelowych 43
3.3. Zadania wybranych komórek organizacyjnych 44
Rozdział 4. Kompetencje wybranych organów Izby Skarbowej w Warszawie 52
4.1. Kompetencje dyrektora i wicedyrektorów 52
4.2. Kompetencje kierowników komórek organizacyjnych 58
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis rysunków 67