Ocena pracownika w procesie zzl

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1. Istota motywacji
1.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji
1.2.1.Teoria treści
1.2.2.Teoria procesu
1.2.3.Teoria wzmocnienia
1.3. Współczesne podejście do motywacji
1.3.1.Teoria S. Borkowskiej
1.3.2.Model X. Gliszczyńskiej
1.3.3.Model J. Penca
1.3.4.Inne koncepcje motywacji

ROZDZIAŁ II.
ELEMENTY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO
2.1.Dobór pracowników
2.2.Rola systemu ocen
2.3.System awansowania
2.4.Szkolenie i rozwój pracowników
2.5.Wynagrodzenie
2.6. Wpływ organizacji pracy na system motywacyjny
2.6.1.Motywacyjne formy organizacyjne pracy
2.6.2.Partycypacja pracownicza w zarządzaniu
2.7. Płaca jako główny instrument oddziaływania motywacyjnego na zasoby ludzkie
2.7.1.I stota i funkcje pracy
2.7.2. Systemy motywowania płacowego
2.8. Pozapłacowe środki motywacyjne
2.8.1.Pozamaterialne czynniki motywacji
2.8.2.Motywowanie do zachowań pro jakościowych

ROZDZIAŁ III
OCENA PRACY PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
2.1. Ocena pracy a ocena wymagań pracy
2.2. Wartościowanie pracy
3.3. Proces oceniania pracowników
3.3.1 Kryteria ocen
3.3.2 Błędy w procesie oceniania
3.4. Etapy procesu oceniania
3.5. Rola oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA