Ocena potencjału agroturystycznego województwa lubuskiego

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TEORII O TURYSTYCE 6
1.1. Pojęcie turystyki i wybrane jej rodzaje 6
1.2. Istota oraz elementy składowe produktu turystycznego 13
1.3. Rynek turystyczny – charakterystyka popytu i podaży 21
ROZDZIAŁ 2. MIEJSCE AGROTURYSTYKI W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO 32
2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki 32
2.2. Elementy składowe produktu agroturystycznego 38
2.3. Kategoryzacja agroturystyki jako kierunek podniesienia jakości usługowej gospodarstwa agroturystycznego 42
2.4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce 47
ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POTENCJAŁU AGROTURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO X 50
3.1 Województwo lubuskie jako obszar turystyczny 50
3.2. Agroturystyka województwa lubuskiego 56
3.3. Potencjał agroturystyczny gospodarstwa agroturystycznego X 60
ROZDZIAŁ 4. POSTULOWANE KIERUNKI ROZWOJU AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 73
4.1. Wpływ agroturystyki na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego 73
4.2. Kierunki doskonalenia jakości usług gospodarstw agroturystycznych w województwie lubuskim 77
4.3. Działania w kierunku rozszerzenia i promocji oferty agroturystycznej gospodarstwa X 80
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS RYSUNKÓW 93
SPIS TABEL 94