Ocena stosowania Rachunku Kosztów

WSTĘP 2
Rozdział I. Teoretyczne zagadnienie kosztów 4
1.1. Pojęcie i zakres kosztów 4
1.2. Klasyfikacja kosztów 10
1.3. Etapy i metody rozliczania kosztów 19
1.4. Zadania i funkcje kosztów 22
Rozdział II. Rachunek kosztów Zakładu Opieki Zdrowotnej 26
2.1. Szpital w X jako podmiot rachunku kosztów 26
2.2. Zasady rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych 31
2.3. Gromadzenie i weryfikacja danych kosztowych i rozliczanie 36
Rozdział III. Funkcjonowanie Rachunku kosztów w SP ZZOZ w X 40
3.1. Charakterystyka i elementy rachunku kosztów w Służbie Zdrowia 40
3.2. Czynniki kształtujące koszty usług medycznych 46
3.3. Wpływ specyfiki działalności jednostki opieki zdrowotnej na budowę rachunku kosztów 53
UWAGI KOŃCOWE 59
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL i SCHEMATÓW 67