Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi

Wstęp 2

Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.3. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dla organizacji 13

Rozdział 2. Kultura organizacyjna 16
2.1. Kultura a organizacja – ujęcia 16
2.2. Pojęcie kultury organizacji – geneza 21
2.3. Kultura organizacji – pojęcia bliskoznaczne 26
2.4. Składniki kultury organizacji 28
2.5. Uwarunkowania kultury organizacji 33
2.6. Funkcje kultury organizacji 35

Rozdział 3. Badanie kultury organizacyjnej 38
3.1. Profile kultury 38
3.2. Diagnoza kultury organizacji 44
3.3. Symptomy kulturowe 47
3.4. Instrumenty diagnozy 50

Rozdział 4. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim w Firmie Sonion Polska Sp. z o.o. 56
4.1. Charakterystyka i opis działalności firmy 56
4.2. Postulowana kultura organizacji w firmie 64
4.3. Tworzenie kultury organizacyjnej w firmie 64
4.4. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jej wpływ na motywacje pracowników 71

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84