Kształtowanie oferty gospodarstw ekoturystycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka ekoturystyki i oferty przedsiębiorstwa ekoturystycznego 4
1.1. Geneza i rys historyczny ekoturystyki 4
1.2. Powiązanie i relacje między ekoturystyką, turystyką zrównoważoną a agroturystyką 19
1.3. Istota, cele i zadania przedsiębiorstwa ekoturystycznego 26
1. 4. Istota, cele i zadania przedsiębiorstwa ekoturystycznego 28
1. 5. Oferta przedsiębiorstwa ekoturystycznego 30

Rozdział II. Uwarunkowania kształtowania oferty gospodarstwa ekoturystycznego 42
2. 1. Identyfikacja czynników warunkujących kształtowanie oferty ekoturystycznej 42
2. 2. Regulacje prawne działalności gospodarstw ekoturystycznych 45
2. 3. Jakość i jej znaczenie w ekoturystyce 54
2. 3. 1. Certyfikacja 59
2. 3. 2. Kategoryzacja gospodarstw 62
2. 4. Czynniki popytowe 66
2. 5. Czynniki ekonomiczne 69

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw ekoturystycznych – analiza badań własnych 70
3. 1. Charakterystyka przedsiębiorstw ekoturystycznych, działających Polsce 70
3. 2. Metodologia badań 74
3. 3. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 76
3. 4. Wnioski z badań 89

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 97
Spis rysunków 98