Kształcenie i doskonalenie pracowników małych firm na przykładzie przedsiębiorstw fryzjerskich

Wstęp 2
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach 4
1.1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola pedagogiki pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy 12
Rozdział 2. Kształcenie i doskonalenie pracowników w małych i mikro przedsiębiorstwach 15
2.1. Tradycyjna i nowa rola grup pracowniczych 15
2.2. Doskonalenie zawodowe drogą do mistrzostwa zawodowego 18
2.3. Linia rozwoju zawodowego pracownika 22
Rozdział 3. Salon fryzjerski „X” jako miejsce kształcenia i rozwoju pracowników 26
3.1 Profil działalności 26
3.2. Struktura zatrudnienia 27
3.3. Kształcenie i doskonalenie pracowników 29
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 32
4.1. Przedmiot i cel badań 32
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4.4. Teren badań i próbka badawcza 45
Rozdział 5. Wyniki badań 47
Zakończenie 50