Kredyty pomostowe dla sektora MSP z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych

KREDYTY POMOSTOWE DLA SEKTORA MSP Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH JAKO ELEMENT REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.3 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wstęp

Rozdział I.
Kredyty pomostowe i bariery w ich pozyskiwaniu, jako składniki procesów inwestycyjnych sektora MSP
1.1. Sektor MSP w Polsce
1.2. Bariery w rozwoju sektora MSP w Polsce
1.3. Wsparcie inwestycyjne sektora MSP w krajach Unii Europejskiej
1.4. Kredyt pomostowy jako element montażu finansowego

Rozdział II.
Sektor MSP w Strategicznych Ramach Odniesienia
2.1. System pomocy strukturalnej
2.2. Analiza Sektorowych Programów Operacyjnych Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.3. MSP w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia w Polsce
2.3.1. Regionalne Programy Operacyjne
2.3.2. Programy operacyjne
2.3.2.1. Innowacyjna Gospodarka
2.3.2.2. Kapitał Ludzki
2.3.2.3. Infrastruktura i Środowisko
2.3.2.4. Rozwój Polski Wschodniej
2.4. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków

Rozdział III.
Analiza Sektorowego Programu Operacyjnego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 2.3. w województwie łódzkim
3.1. Województwo łódzkie – informacje wprowadzające
3.1.1. Sytuacja demograficzna
3.1.2. Poziom rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego
3.1.3. Gospodarka i przemysł w województwie łódzkim
3.2. Zarządzanie Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
3.2.1. Informowanie o Działaniu 2.3 SPO-WKP
3.2.2. Usługi związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP
3.3. Ocena realizacji projektów

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis załączników