Uwarunkowania rozwojowe mikroprzedsiębiorstw

Cel praktyczny pracy – wskazanie specyficznych cech funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw (elastyczność, źródła finansowania,. osobowość właściciela, licencje, koncesje, inflacja, podatki, cła zamożność i rozwój społeczeństwa) i wynikających stąd zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Zbadanie barier ograniczających rozwój oraz perspektywy działania w przyszłości.

Wstęp

Rozdział I – Mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy.
1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i jego wyróżniki.
2. Struktura branżowa działalności najmniejszych firm w Polsce
3. Mała firma w otoczeniu makroekonomicznym
4. Wpływ najbliższego otoczenia i zagrożenia wewnątrzorganizacyjne.
5. Modele zarządzania mikroprzedsiębiorstwem.

Rozdział II – Czynniki determinujące działalność mikroprzedsiębiorstw.
1. Uwarunkowania makroekonomiczne.
2. Dostęp do kapitału.
3. Gospodarka finansami firmy.
4. Możliwości i obszary efektywnych metod zarządzania

Rozdział III – Charakterystyka i przedmiot działalności przykładowych mikroprzedsiębiorstw
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Rozdział IV – Uwarunkowania rozwojowe badanych mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie istniejących firm.
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

HIPOTEZA: UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE, OGRANICZONE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA,  ORAZ ZAGROŻENIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE ZWIĄZANE  Z BRAKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, STANOWIĄ GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE.