Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy, Rola i miejsce kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji osób fizycznych 5
1.1. Rodzaje kredytów inwestycyjnych 5
1.2. Cechy i funkcje kredytów 13
1.3. Miejsce kredytu w finansowaniu inwestycji 22
Rozdział drugi, Bank Spółdzielczy, jako instytucja finansująca inwestycje osób fizycznych 25
2.1. Banki spółdzielcze na rynku polskim 25
2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania Banku Spółdzielczego 34
2.3. Kredytowanie inwestycji przez bank 38
2.3.1. Kredyty 38
2.3.2. Pożyczki 41
2.4. Procedura przyznawania kredytu przez bank 42
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu przez bank 48
Rozdział trzeci, Analiza działalności kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego … 51
3.1. Działalność kredytowa banku w roku 2017 53
3.2. Działalność kredytowa banku w roku 2018 59
3.3. Działalność kredytowa banku w roku 2019 65
Zakończenie 80
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88
Aneks 89