Globalna strategia logistyczna na przykładzie DB Schenker

Wstęp 3

Rozdział I. Istota, zakres i charakterystyka pojęcia logistyki 5
1.1. Teoretyczne koncepcje logistyki 5
1.2. Zasadnicze fazy i kierunki rozwoju logistyki 9
1.3. Determinanty rozwoju 12
1.4. Wzrost znaczenia logistyki 23

Rozdział II. Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych 29
2.1. Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów 29
2.2. Infrastruktura makrologistyczna 34
2.3. Międzynarodowe systemy logistyczne 38
2.3.1. Cechy szczególne logistyki międzynarodowej 38
2.3.2. Ukształtowanie międzynarodowych systemów logistycznych 39
2.3.3. Finansowo-ekonomiczne aspekty logistyki międzynarodowej 43

Rozdział III. Zintegrowana Grupa Logistyczna – DB Schenker 48
3.1. Rynek operatorów logistycznych w Polsce 48
3.2. Charakterystyka firmy Schenker 54
3.3. Kultura organizacyjna Schenker 58
3.4. Produkty/usługi Schenker 60
3.5. Misja, wizja, cele Schenker 61

Rozdział IV. Strategia firmy Schenker w kontekście strategii globalnej i otoczenia konkurencyjnego 64
4.1. Zakres świadczonych usług 64
4.2. Logistyka 64
4.3. Spedycja lądowa 69
4.4. Spedycja morska 71
4.5. Spedycja lotnicza 72
4.6. Segmenty działalności 74
4.7. Strategia firmy 76
4.8. Otoczenie konkurencyjne 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91