Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Fabianki

Wstęp 2

Rozdział I. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 4
1.1. Zadania gminy 4
1.2. Zakres działania gminy 16
1.3. Właściwość rady gminy 17
1.4. Zadania wójta gminy 25

Rozdział II. Struktura organizacyjna władz gminy 30
2.1. Rada gminy i organizacja jej działalności 30
2.2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 36
2.3. Urząd gminy i jego organizacja 45

Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy 51
3.1. Budżet gminy 52
3.2. Dochody gminy 55
3.3. Wydatki gminy 58
3.4. Procedury budżetowe 60

Podsumowanie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności.
W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.

Rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce budżetu gminy Fabianki. Dokonano tu charakterystyki struktury i dynamiki wydatków na przestrzeni badanego okresu.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz aktualne akty normatywne i prawne, charakteryzujące gospodarkę finansową gminy.