Prace dyplomowe z kierunku Gastronomia

prace dyplomowe z gastronomii

Catering w przewozach pasażerskich (na przykładzie lotniska Chopina w Warszawie)

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. RODZAJE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 4
1.1. Transport samochodowy 4
1.2. Transport kolejowy 9
1.3. Transport wodny śródlądowy 12
1.4. Transport morski 15
1.5. Transport lotniczy 20
ROZDZIAŁ II. ISTOTA CATERINGU 24
2.1. Pojęcie cateringu 24
2.2. Catering w przewozach pasażerskich 28
2.3. Rynek usług cateringowych w Polsce 33
ROZDZIAŁ III. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA 49
3.1. Podstawowe pojęcia 49
3.2. Polityka transportowa Polski 54
3.3. Polityka transportowa Unii Europejskiej 61
ROZDZIAŁ IV. USŁUGI CATERINGOWE NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE 69
4.1. Charakterystyka i profil działalności lotniska 69
4.2. Charakterystyka oferowanych usług cateringowych 74
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 89
SPIS ZDJĘĆ 90
SPIS RYSUNKÓW 91

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej 4
1.1. Żywność ekologiczna- ( pojęcia- definicje) 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące) 16
Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania 25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 38
Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 60
Zakończenie 67
Bibligrafia 69
Spis tabel 73

Współczesne tendencje w hotelowych zakładach gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Rola gastronomii we współczesnym hotelarstwie 4
Rozdział II. Charakterystyka hotelowych zakładów gastronomicznych 19
1. Wymagania funkcjonalne 19
2. Wymagania kategoryzacyjne odnoszące się do części gastronomicznej hoteli 26
Rozdział III. Współczesne tendencje w programowaniu i wyposażeniu hotelowych zakładów gastronomicznych 32
Rozdział IV. Wyposażenie podstawowych zespołów funkcjonalnych 48
1. Sala konsumencka 48
2. Części produkcyjnej 54
3. Zaplecza. 60
Rozdział V. Przykładowe rozwiązania funkcjonalne. 66
Rozdział VI. Rynek producentów urządzeń na rzecz gastronomii hotelowej. 74
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym

Wstęp 2
1. Geneza problemu 3
2. Zapewnienie jakości w przemyśle spożywczym 7
3. Dobra praktyka produkcyjna a wytwarzanie żywności 9
3.1. Istota dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.2. Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej 9
3.3. Obszary funkcjonowania 10
3.4. Wdrażanie GMP wytyczne 11
3.5. Podstawowa dokumentacja systemu 12
4. System HACCP gwarantem produkcji bezpiecznej żywności 14
4.1 Historia HACCP 14
4.2. Istota systemu 15
4.3. Zasady systemu 15
4.4. Wdrażanie systemu HACCP 18
4.5. Audity systemu 20
5. Normy ISO jako deklaracja jakości 21
5.1. Geneza norm ISO serii 9000 21
5.2. Charakterystyka norm serii ISO 9000 23
5.3. Dokumentacja i zapisy dotyczące jakości 31
6. System zapewnienia jakości; porównanie GMP, HACCP, i norm ISO 9000 33
Zakończenie 36
Bibliografia 37
Spis tabel 39
Spis rysunków 40

Rynek usług gastronomicznych w Polsce

WPROWADZENIE

Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1.1 Znaczenie usług gastronomicznych  w gospodarce
1.2 Funkcje rynku usług gastronomicznych
1.3 Podmioty funkcjonujące na rynku usług gastronomicznych

Rozdział 2.
ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GASTRONOMICZNEGO
2.1 Struktura i rodzaj lokali gastronomicznych
2.2 Specyfika popytu na usługi gastronomiczne
2.3 Zmienność i uwarunkowanie cen na usługi gastronomiczne

Rozdział 3.
PRZEMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH W POLSCE
3.1 Czynniki kształtujące przemiany na rynku usług gastronomicznych
3.2 Zmiany w popycie dotyczące różnych typów usług gastronomicznych
3.3 Czynniki kształtujące wydatki na usługi gastronomiczne i przyczyny ich zmian

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
SPIS TABEL

Napoje mleczne

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNIE O NAPOJACH FERMENTOWANYCH HETERO I HOMOFERMENTY    4
1.1. Podział napojów fermentowanych.    4
1.2. Znaczenie produktów fermentowanych.    11
ROZDZIAŁ II. PRODUKCJA MAŚLANKI, KEFIRÓW I JOGURTÓW.    16
2.1. Proces produkcji maślanki.    16
2.2 Produkcja kefirów.    17
2.3. Produkcja i rodzaje jogurtów:    19
ROZDZIAŁ III. WPŁYWY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA    22
3.1. Znaczenie napoi na procesy rakotwórcze u człowieka.    22
3.2. Znaczenie napojów ze względu na wiek człowieka.    25
ZAKOŃCZENIE    28
BIBLIOGRAFIA    29

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Marriott”

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE 6
1.1. PODSTAWOWE KONCEPCJE KIEROWANIA LUDŹMI W FIRMIE 6
1.2. MODELE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 8
1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU MICHIGAN 11
1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU HARWARDZKIM 14
1.4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy interesów stakeholders. 16
1.4.2. Strategia ogólna i warunki działania firmy  w modelu harwardzkim 17
ROZDZIAŁ II OCENIANIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. DZIAŁ KADR 19
2.2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 24
2.3. PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW. 31
2.4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 35
2.5. POJĘCIE I CELE OCENIANIA 41
2.6. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 47
2.7. ZARZĄDZANIE PROCESEM OCENIANIA PRACOWNIKÓW 50
ROZDZIAŁ III KIEROWANIE PRACĄ DZIAŁU GASTRONOMII W HOTELU ?MARRIOTT?   W WARSZAWIE 53
3.1. RYS HISTORYCZNY 53
3.2. PROFIL USŁUG 55
3.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 55
3.5. DZIAŁ KADR 63
3.6. DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 65
3.7. DZIAŁ GASTRONOMICZNY 67
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Holiday Inn”

Wstęp 4
Rozdział I Organizacja i zarządzanie jako nauka 6
1.1. Teoria organizacji szkoły klasycznej 6
1.2. Teorie przejściowe M.P. Follet i O. Sheldon?a 8
1.3. Teoria zarządzania szkoły behawioralnej 9
1.4. Teoria zarządzania wg. szkoły ilościowej badania operacyjne i teoria decyzji 10
1.5. Planowanie zasobów ludzkich 11
1.6. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.7. Motywowanie pracowników w firmie. 20
1.8. Pojęcie i cele oceniania pracowników w firmie. 26
Rozdział II Współczesne metody zarządzania 33
2.1. Podstawowe kierunki w teorii zarządzania 33
2.1.1. Kierunek systemowy 33
2.1.2. Kierunek sytuacyjny 34
2.2. Współczesne przedsiębiorstwa na tle zmian społecznych 35
2.3. Wpływ globalizacji na współczesną organizację 39
2.4. Rola techniki w dzisiejszej firmie 42
2.5. Odpowiedzialność społeczna jako podstawa dobrze zarządzanej organizacji 45
2.6. Pracownicy w teraźniejszym przedsiębiorstwie 48
Rozdział III Kierowanie pracą Działu Gastronomii w hotelu Holiday Inn 57
3.1. Rys historyczny 57
3.2. Profil usług 59
3.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie 59
3.4. Dział Gastronomii 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84

Charakterystyka usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług cateringowych w hotelu X

Wstęp. 3
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 5
1.1. Historia hotelarstwa na świecie. 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 9
1.3. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 18
1.3.1. Warunki prawne. 18
1.3.2. Warunki materialne. 19
Rozdział 2. Catering – podstawowe pojęcia i definicje. 23
2.1. Rynek usług hotelarskich. 23
2.2. Geneza cateringu. 25
2.3. Catering w Polsce. 27
2.4. Usługi cateringowe. 32
Rozdział 3. Usługi cateringowe. 39
3.1. Zadania firmy cateringowej. 39
3.2. Kontrola jakości usług. 39
3.3. Podgrzewacze jako niezbędne wyposażenie firmy cateringowej. 46
Rozdział 4. Charakterystyka usług gastronomicznych hotelu Wilda. 49
4.1. Ogólne informacje na temat hotelu Wilda i jego usług. 49
4.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu Wilda. 54
4.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu Wilda. 56
4.4. Sympozja organizowane przez hotel Wilda. 58
Zakończenie. 60
Bibliografia. 62