Rynek usług gastronomicznych w Polsce

WPROWADZENIE

Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1.1 Znaczenie usług gastronomicznych  w gospodarce
1.2 Funkcje rynku usług gastronomicznych
1.3 Podmioty funkcjonujące na rynku usług gastronomicznych

Rozdział 2.
ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GASTRONOMICZNEGO
2.1 Struktura i rodzaj lokali gastronomicznych
2.2 Specyfika popytu na usługi gastronomiczne
2.3 Zmienność i uwarunkowanie cen na usługi gastronomiczne

Rozdział 3.
PRZEMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH W POLSCE
3.1 Czynniki kształtujące przemiany na rynku usług gastronomicznych
3.2 Zmiany w popycie dotyczące różnych typów usług gastronomicznych
3.3 Czynniki kształtujące wydatki na usługi gastronomiczne i przyczyny ich zmian

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
SPIS TABEL