Działalność lokacyjna w otwartym funduszu emerytalnym

Wstęp

Rozdział I. Istota otwartego funduszu emerytalnego
1.1. Otwarty fundusz emerytalny – znaczenie pojęciowe
1.1.1. Akwizycja
1.1.2. Składka
1.1.3. Wycena aktywów
1.1.4. Niedobór
1.1.5. Rachunek rezerwowy
1.1.6. Działalność lokacyjna
1.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Rozdział II. Zarządzanie funduszem emerytalnym
2.1. Efektywny nadzór nad funduszem emerytalnym
2.2. Zasady właściwego finansowania działalności funduszy emerytalnych
2.2.1. Finansowanie działalności bieżącej
2.2.2. Istotne problemy związane z finansowaniem działalności funduszu
2.2.3. Cele finansowania działalności funduszu
2.2.4. Tempo osiągania celu

Rozdział III. Działalność lokacyjna w otwartym funduszu emerytalnym SKARBIEC
3.1. Polityka inwestycyjna
3.2. Polityka alokacji aktywów
3.3. Generowanie wartości dodanej poprzez realizację właściwej polityki alokacji
3.3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące realizacji polityki alokacji
3.3.2. Najważniejsze wybory
3.3.3. Polityka aktywna i pasywna

Rozdział IV. Ocena i podsumowanie działalności lokacyjnej w otwartym funduszu emerytalnym SKARBIEC
4.1. Ryzyko inwestycyjne Funduszu związane z polityką inwestycyjną
4.2. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej
4.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków