Działalność kredytowa banku BPH S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1.1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 9
1.3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 20

Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 24
2.1. Wniosek kredytowy i jego elementy 24
2.2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 25
2.3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 34
2.4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 36

Rozdział III. Analiza działalności kredytowej BPH S.A. 44
3.1. Powstanie i rozwój banku 44
3.2. Procedury udzielania kredytów 47
3.3. Wielkość i dynamika udzielonych kredytów 50
3.4. Struktura kredytów 51
3.5. Jakość portfela kredytowego 59

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 67

Spis wykresów 68