Działalność kredytowa banku na przykładzie oddziału Kredyt Banku S. A.

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego 6
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego i jego rodzaje 6
1.2. Źródła ryzyka kredytowego 11
1.3. Skutki ryzyka kredytowego 14
1.4. Pojęcie i istota zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.1. Definicja zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.2. Funkcje zarządzania ryzykiem kredytowym 17
1.4.3. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 18
1.4.3.1. Uwagi ogólne 18
1.4.3.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu 19
1.4.3.3. Zarządzanie portfelem kredytowym 21
1.4.3.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym aktywów i zobowiązań pozabilansowych 22
1.5.  Zabezpieczenia kredytów jako jedna z form  zarządzania ryzykiem kredytowym 23

Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. 26
2.1. Charakterystyka Oddziału 26
2.2. Podział  kredytów 26
2.3. Rodzaje kredytów udzielanych 29
2.3.1. Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej 29
2.3.2. Kredyty dla klientów indywidualnych 31
2.4. Procedury udzielania kredytów 35
2.4.1. Procedury udzielania kredytów osobom prawnym 36
2.4.2.Procedury udzielania kredytów osobom fizycznym 38
2.5. Monitoring kredytowy 43

Rozdział III. Ocena działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S. A.  51
3.1. Polityka kredytowa Oddziału Kredyt Banku S. A. 51
3.2. Wielkość i dynamika udzielonych kredytów 53
3.3. Struktura kredytów 55
3.4. Jakość portfela kredytowego 60

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Załączniki  78
Spis tabel 78
Spis wykresów 79