Dynamika obrotów zagranicznych Polski

WSTĘP 2
Rozdział 1. Porównanie importu i eksportu w latach 1993-2003 4
1.1. Rynki i ich charakterystyka 4
1.2. Uregulowania prawne i specyfika handlu zagranicznego 12
1.3. Analiza polskiego importu i eksportu 20
Rozdział 2. Źródła finansowania importu 28
2.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i ich wpływ na polską gospodarkę 28
2.2. Rządowy rynek papierów wartościowych 35
2.3. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych latach 41
Rozdział 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej 49
3.1. Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 49
3.2. Główne nurty współczesnej gospodarki światowej 60
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 71