Dochody z majątku gmin. Doświadczenia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Wstęp 3

Rozdział I. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu – kontrowersje wokół problematyki samorządowej 5
1.2. Ewolucja systemu budżetowego i prawa budżetowego samorządu terytorialnego w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej 15
1.4. Źródła zasilania zewnętrzne i wewnętrzne budżetów samorządowych 17
1.5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów JST 21

Rozdział II. System zasilania budżetów gmin 28
2.1. Dochody własne gmin 28
2.1.1. Podatki i opłaty 28
2.1.2. Dochody z majątku 32
2.2. Dochody wyrównawcze (równoważące) 35
2.2.1. Subwencje 35
2.2.2. Dotacje celowe 38
2.3. Przychody 42
2.3.1. Pożyczki 42
2.3.2. Kredyty 44
2.3.3. Emisja papierów wartościowych 45

Rozdział III. Dochody z majątku gminy 48
3.1. Pojęcie dochodów z majątku gminy 48
3.2. Dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych 53
3.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 53
3.2.2. Odsetki od środków finansowych 54
3.2.3. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę 54
3.2.4. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych 55

Rozdział IV. Dochody budżetu gminy Krynica – Zdrój w latach 2018 – 2020 63
4.1. Charakterystyka gminy 63
4.2. Dochody budżetu gminy 68
4.3. Dochody z majątku budżetu gminy 72
4.3.1. Dochody z majątku w 2018 roku 72
4.3.2. Dochody z majątku w 2019 roku 79
4.3.3. Dochody z majątku w 2020 roku 86

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 101
Spis tabel 102
Aneks 103