Działalność kredytowa banku a jego wynik finansowy

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka 3
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 3
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 7
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 9
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 11

Rozdział II. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 13
2.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 13
2.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 14
2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 18

Rozdział III. Metody oceny ryzyka kredytowego 23
3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 23
3.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 25
3.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 25
3.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 28
3.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 30
3.3. Analiza wskaźnikowa 31
3.4. Zasady tworzenia rezerw na ekspozycje kredytowe 42

Rozdział IV. Analiza wpływu portfela kredytowego Banku X na jego wyniki finansowe 46
4.1. Ogólna charakterystyka banku X 46
4.2. Wstępna analiza portfela kredytowego banku 49
4.3. Analiza wskaźnikowa portfela kredytowego 52
4.4. Wskaźnik wypłacalności i płynności 53
4.5. Saldo rezerw i jego wpływ na wynik finansowy 54
4.6. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 55

Załączniki 58
Wnioski 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 67