Dobór systemu organizacji pracy

1. Wstęp 2
2. Cel pracy 4
3. Zakres pracy 5
4. Analiza zagadnienia 7
4.1. Istota ZUL – charakterystyka i struktura 11
4.2. Środowisko pracy ZUL 16
4.3. Polityka Lasów Państwowych w zakresie wykonywania usług przez zleceniodawców 20
4.4. Techniki pracy 25
4.5. Kadra pracownicza 30
4.6. Przepisy BHP 32
5. Metodyka badań 35
5.1. Obiekt badań 35
5.2. Metodyka oceny organizacji pracy ZUL 37
6. Wyniki badań 42
6.1. Obszar działania 42
6.2. Sprzęt 54
6.3. Pracownicy 55
6.4. Sposób kontroli i koordynacji działań 58
6.5. Analiza SWOT 59
7. Wnioski 63
8. Literatura 66
Spis fotografii 69
Spis tytułów tabel 70
Załącznik nr 1 71
Załącznik nr 2 72
Załącznik nr 3 73