Dokształcanie i doskonalenie pracowników Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 4
1.1. Kształcenie i dokształcanie zawodowe w Polsce 4
1.2. System szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji 11
1.3. Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich 19
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 31
2.4. Teren i organizacja badań 36
2.5. Charakterystyka próby badawczej 38
ROZDZIAŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2.Wnioski 50
Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Słowniczek wyrazów niezrozumiałych (trudnych) 61
Aneks 63