Bankowość elektroniczna – stan i perspektywy

Wstęp 3
Cel pracy 4
Metody badań i źródła informacji 5
Zakres i struktura pracy 5
ROZDZIAŁ 1. Bankowość Elektroniczna 6
1.1. Rozwój bankowości elektronicznej 6
1.2. Bankowość Internetowa 10
ROZDZIAŁ 2. Home Banking 16
2.1. Ogólne informacje o Home Bankingu 16
2.2. Home Banking w Societe Generale 22
2.2.1. Informacje ogólne 22
2.2.2. Zalety i funkcjonalność systemu SG HOME BANKING 23
2.2.3. Połączenia w systemie SG HOME BANKING 24
2.2.4. Usługi oferowane w programie SG HOME BANKING 26
2.2.5. Zabezpieczenie systemu SG HOME BANKING 30
2.2.6. Aspekty techniczne – sprzęt i oprogramowanie 34
ROZDZIAŁ 3. Kwestia Bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej 37
3.1. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 37
3.2. Bezpieczeństwo danych w home bankingu 38
3.3. Podpis elektroniczny 41
ROZDZIAŁ 4. Nowe Technologie 51
Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis wykresów 63
Spis tabel 63
Spis rysunków 63