Analiza strategii marketingowej przychodni

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. Marketing – charakterystyka ogólna 5
1.1. Powstanie i znaczenie marketingu 5
1.2. Zasada i zakres działania marketingu 9
1.3. Marketing mix 14
1.3.1. Produkt 15
1.3.2. Dystrybucja 16
1.3.3. Promocja 20
1.3.4. Personel 23
1.3.5. Cena 24
1.4. Charakterystyka i specyfika marketingu rynku usług medycznych 26

ROZDZIAŁ II. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa jako determinanta jego funkcjonowania 30
2.1. Rodzaje strategii marketingowych 30
2.2. Strategia przedsiębiorstwa a strategie marketingowe 33
2.3. Tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwie 39
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług społecznych 43

ROZDZIAŁ III. Analiza strategii marketingowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 51
3.1. Opis Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 51
3.2. Diagnostyka strategii marketingowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 53
3.3. Makrootoczenie – analiza metodą scenariuszową 55
3.4. Analiza SWOT i TOWS Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 57
Wyniki analizy SWOT 59

ROZDZIAŁ IV. Ocena przeprowadzonych analiz i wybór strategii marketingowych 62
4.1. Potencjał strategiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach i jego analiza 62
4.2. Rodzaje strategii marketingowych w wybranej placówce służby zdrowia 66

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 81
SPIS SCHEMATÓW 82
SPIS FOTOGRAFII 83