Analiza programów pomocowych Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Polityka pomocowa Unii Europejskiej 5
1.1. Pojęcia i przesłanki pomocy UE innym krajom 5
1.2. Definicja i motywy pomocy zagranicznej 12
1.2.1. Pojęcie pomocy zagranicznej 12
1.2.2. Motywy udzielania pomocy zagranicznej 14
1.1.3. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 16
1.3. Cele i założenia polityki pomocowej 19
1.4. Fundusze przedakcesyjne 22
1.5. Skala i formy pomocy 27
1.6. Ewolucja polityki pomocowej UE 31
Rozdział II. Rola europejskich programów pomocowych w integracji Unii Europejskiej 34
2.1. Charakterystyka europejskich funduszy strukturalnych 34
2.1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 37
2.1.2. Europejski Fundusz Społeczny 41
2.1.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 45
2.1.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 48
2.2. Fundusz spójności 49
Rozdział III. Dotychczasowa pomoc UE dla Polski 52
Bibliografia 66