Analiza działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota i zakres analizy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota działalności operacyjnej 5
1.2. Cel analizy operacyjnej 6
1.3. Zakres analizy działalności operacyjnej 14
Rozdział 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 21
2.1. Kryteria oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej 21
2.2. Przekroje porównania zjawisk ekonomiczno – finansowych 28
2.3. Źródła informacji, zasady doboru i opracowania materiałów źródłowych 33
2.4. Znaczenie analizy finansowo – ekonomicznej w zarządzaniu 40
Rozdział 3. Analiza i ocena działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 40
3.1. Charakterystyka działalności badanego przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza kosztów działalności i procesów zaopatrzenia 40
3.3. Analiza procesów zarządzania zapasami, sprzedaży i dystrybucji 40
3.4. Analiza wyników finansowych 40
Zakończenie 40
Bibliografia 40
Spis tabel i rysunków 40