Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i znaczenie rynku pracy 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynku pracy 4
1.2. Popyt na pracę 10
1.3. Podaż zasobów pracy 11
1.4. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 13
1.5. Zasoby i strumienie na rynku pracy 18
1.6. Segmentacja rynku pracy 22

Rozdział II. Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu 24
2.1. Definicja bezrobocia-interpretacja ekonomiczna 24
2.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 31
2.3. Przyczyny i skutki bezrobocia 34
2.4. Mierzenie bezrobocia 40

Rozdział III. Kształtowanie się bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego 44
3.1. Bezrobocie na rynku pracy powiatu kłodzkiego-cechy ilościowe 44
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia według cech demograficznych na rynku pracy Kłodzka 45
3.3. Bezrobocie według stażu pracy bezrobotnych i czasu pozostawania bez pracy 46
3.4. Działanie Powiatowego Urzędu Pracy 47

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59