Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa RUCH S.A.

Wstęp 2

ROZDZIAŁ 1. Rodzaje analiz ekonomicznych sporządzanych w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Przedmiot i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 6
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 15

ROZDZIAŁ 2.  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 23
2.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu 23
2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 26
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 28
2.4. Istota i obszary analizy wskaźnikowej 34

ROZDZIAŁ 3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej  przedsiębiorstwa Ruch S.A. 39
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa RUCH S.A. 39
3.2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 43
3.3. Ocena sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa 47
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej 49
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej 51
3.6. Analiza rachunku zysków i strat 55
3.7. Podsumowanie wyników 56

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61
Aneks 62