Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu współczesnej firmy

Wstęp 4

Rozdział 1. Koncepcje motywacji 6
Wprowadzenie 6
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 6
1.2. Teorie treści 9
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslowa 9
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 13
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 15
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 16
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 19
1.2.6. Teorie treści – porównanie 23
1.3. Teorie procesu 25
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma 25
1.3.2. Teoria oczekiwań – tzw. rozszerzony model Vrooma – L. Portera i E. Lawlera 26
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników 27
1.4. Teorie wzmocnienia 30
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera 30
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników 32

Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie 36
2.1. Wprowadzenie 36
2.2. Motywacja: teoria a praktyka 37
2.3. Motywacyjne kształtowanie płac 39
2.3.1. Zasady strategii wynagradzania 40
2.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 44
2.3.3. Premia jako instrument motywowania 45
2.3.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia w celu motywowania pracowników 50
2.3.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 53
2.3.6. Brak reakcji na zachęty płacowe 54
2.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 56
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji 58
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy 61
2.4.3. Awans i kariera jako środek motywacji 62
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji 64
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych 70
2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy 71
2.6. Motywowanie w okresie recesji 73
2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu 76
2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników 79

Rozdział 3. Znaczenie motywowania pracowników w funkcjonowaniu współczesnej firmy ma przykładzie badań 90
3.1. Metodologiczne podstawy badań własnych 90
3.1.1. Cel i przedmiot badań 90
3.1.2. Problem badawczy i hipotezy robocze 92
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 98
3.1.4. Plan i etapy badań 103
3.1.5. Operacjonalizacja 103
3.1.6. Organizacja i przebieg badań 104
3.1.7. Dobór osób do badań 106
3.2. Analiza wyników badań własnych 108
3.2.1. Opis uzyskanych wyników 108
3.2.2. Weryfikacja hipotez 113

Zakończenie 121
Spis tabel 124
Spis rysunków 125
Literatura 126
Aneks 129