Zmiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne w gminie X

1.    Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Przegląd literatury
1.3. Źródła pracy
1.4. Metody pracy
2.    Położenie miasta i gminy
2.1. Położenie administracyjne
2.2. Położenie komunikacyjne
2.3. Położenie geograficzne
3.    Zarys historyczny miasta i gminy
4.    Przyrodnicze warunki zagospodarowania gminy
4.1. Ukształtowanie terenu
4.2. Budowa geologiczna
4.3. Występowanie surowców
4.4. Typy gleb i ich przydatność rolnicza
4.5. Sieć hydrograficzna
4.6. Warunki klimatyczne
4.7. Szata roślinna
5.    Zmiany społeczne miasta i gminy
5.1. Liczba ludności
5.2. Ruch naturalny ludności
5.3. Ruch migracyjny ludności
5.4. Rozmieszczenie ludności
5.5. Struktura płci i wieku
5.6. Lokalny rynek pracy
5.6.1. Struktura zatrudnienia
5.6.2. Struktura bezrobocia
6.  Zmiany gospodarcze miasta i gminy
6.1. Rolnictwo i leśnictwo
6.2. Przemysł i budownictwo
6.3. Usługi
7.  Zmiany przestrzenne miasta i gminy
7.1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
7.2. Analiza układu przestrzennego
8.  Infrastruktura komunalna i techniczna
9.  Ogólne wnioski końcowe