Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodzinnym

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 4
1.1. Pojęcie rodziny 4
1.2. Typy rodzin 8
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 12
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 22
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 23

Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 27
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 27
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 31
2.3. Patologie we współczesnym świecie 36
2.4. Dewiacje oraz ich miejsce w strukturach społecznych 42

Rozdział III. Problemy społeczne jako wynik rozwoju cywilizacyjnego wpływający na prawidłowe funkcjonowanie rodziny 45
3.1. Choroby psychiczne jako efekt rozwoju cywilizacji 45
3.2. Alkoholizm i narkomania 48
3.3. Przemoc w rodzinie 51

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Spis tabel 69

Spis rysunków 70