Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu szkoleń BHP

Wstęp 3

Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi 6
1.1. Istota ZZL 6
1.2. Modele ZZL 14
1.3. Funkcja personalna 17
1.4. Strategiczne ZZL 20

Rozdział 2 Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia 27
2.1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia 27
2.2. Istota zarządzania jakością 35
2.3. Norma ISO w służbie zdrowia 41
2.4. Z kart historii służby zdrowia na dąbrowszczyźnie 50

Rozdział 3 Wprowadzenie norm ISO i przeszkolenie personelu 60
3.1. Proces otrzymania ISO 9000 60
3.2. Rola dokumentacji 66
3.3. Księga jakości 74
3.4. Procedury, instrukcje i plany jakości 76
Infrastruktura 80
Środowisko pracy 80
Wymagania ogólne 81
Analiza danych 82
Ciągłe doskonalenie 82
Działania korygujące 82
3.5. Szkolenia personelu w zakresie norm ISO 82

Rozdział 4. Szkolenia BHP a zarządzanie zasobami ludzkimi 87
4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 87
4.2. System zarządzania BHP w szpitalu 91
4.3. BHP w kontekście regulacji i wprowadzania norm ISO 97
4.4. Szkolenia personelu medycznego w zakresie BHP 101

Zakończenie 105

Bibliografia 107

Spis tabel i rysunków 111